Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

MAŁY BADACZ

Czcionka:

 

Miejskie Przedszkole Nr 31 w Częstochowie     

 

             Przedsięwzięcie edukacyjne  

      „Mały badacz i odkrywca w przedszkolu”

 

                                                                        „Powiedz mi, a zapomnę, 

                                                                         pokaż - a zapamiętam, 

                                                         pozwól mi działać, a zrozumiem!" 

                                                                                             Konfucjusz 


 

                                                   Autorki-Dorota Foksowicz

                                                                             - Anna Krawczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedsięwzięcie edukacyjne "Mały badacz i odkrywca w przedszkolu" pozwoli na rozwijanie poznawczej aktywności dzieci 3-6-letnich w oparciu o doświadczenia, zabawy badawcze i obserwacje przyrodnicze

 

WSTĘP


Współczesny przedszkolak ma wiele okazji do zaspokojenia swoich naturalnych potrzeb poznawczych. Przed dzieckiem stają sytuacje, w których samodzielnie musi rozwiązywać problemy, szukać, badać i odkrywać nowe zjawiska. Celowi temu mogą posłużyć zabawy badawcze i prowadzone proste doświadczenia w przedszkolu, które są jednym ze sposobów rozwijania aktywności twórczej dziecka. Dziecko ma okazję samodzielnie szukać odpowiedzi na nurtujący je problem. Pobudza to w nim aktywność poznawczą, która przejawia się w działaniach badawczych

 i w zadawaniu pytań. Natomiast nauczyciel ma za zadanie kierować jego aktywnością tak, aby mogło w pełni się rozwijać.
Rozwijanie aktywności dziecka i poznawanie otaczającego świata odbywa się poprzez: obserwacje, zabawy badawcze i doświadczenia.
Obserwacja prowadzona jest z wykorzystaniem różnych zmysłów: wzrokowych, słuchowych, smakowych, węchowych i dotykowych. Obserwować tzn. celowo, planowo przyglądać się, badać, dostrzegać, widzieć. 

Etapy prowadzenia obserwacji:
- określenie celu obserwacji,
- sposób obserwacji,
- właściwy przebieg obserwacji,
- rejestrowanie spostrzeżeń,
- ustalenie wyników,
- interpretację wyników,
- wnioski.

 

Zabawy badawcze to rodzaj działalności związanej z operowaniem przedmiotami, której częścią są czynności poznawcze polegające na odkrywaniu nieznanych dotychczas dziecku cech przedmiotów i zjawisk oraz związków między nimi. Istotą zabaw badawczych jest odkrywanie, poznawanie i przyswajanie informacji o świecie w wyniku własnej aktywności dziecięcej. Dziecko, które podejmuje taką zabawę poznaje cechy, właściwości, zależności przyczynowo- skutkowe między badanymi przedmiotami lub zjawiskami. 

Cechy i etapy zabaw badawczych:
- wynik nie jest istotny,
- ważny jest przebieg i gromadzenie doświadczeń,
- ustalenie i nazwanie spostrzeżeń,
- wykorzystanie wyników w praktyce.

Doświadczenie oznacza celowe wywołanie jakiegoś zjawiska w sztucznych lub naturalnych warunkach w celu zbadania jego przebiegu. Czynności te mogą oznaczać realizację nowych pomysłów lub sprawdzanie czegoś.


Etapy prowadzenia doświadczeń:
- określenie problemu badawczego,
- określenie przebiegu doświadczenia,
- ustalenie sposobu obserwacji,
- właściwy przebieg doświadczenia,
- rejestrowanie spostrzeżeń,
- ustalenie wyników,
- przeprowadzenie interpretacji wyników,
- wnioski.

CELE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Proponowane przeze mnie przedsięwzięcie zakłada rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań badawczych, rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu świata. Przedsięwzięcie jest skierowane do dzieci 3-4 i 5-6-letnich. Jego realizacja umożliwia każdemu dziecku poszerzyć i pogłębić wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form i metod pracy.
Niniejsze opracowanie zawiera przykłady prostych doświadczeń, zabaw badawczych i obserwacji do wykorzystania w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w przedszkolu. Prezentowane zabawy badawcze i doświadczenia oraz obserwacje przyrodnicze będą świetną okazją do poznawania przez dzieci otoczenia przyrodniczego, wybranych zjawisk fizycznych i chemicznych. 

CELE OGÓLNE: 

• pomaganie dzieciom w odkrywaniu i badaniu świata
• rozwijanie twórczej aktywności dzieci
• rozwijanie zainteresowań poznawczych w sposób wielozmysłowy 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

• rozwijanie funkcji informacyjnej języka (wyjaśnienie, formułowanie wniosków)
• kształcenie umiejętności zgodnego współdziałania w grupie
• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz wnioskowania w oparciu o przeprowadzone eksperymenty, doświadczenia i zabawy badawcze
• poszerzanie zasobu wiadomości dotyczących świata przyrody i techniki
• nabywanie umiejętności obserwowania, wywoływania zaciekawienia zjawiskami mającymi miejsce w przyrodzie
• czerpanie korzyści i radości podczas odkrywania nieznanych zjawisk przyrodniczych i technicznych

ZAKŁADANE EFEKTY - OSIĄGNIĘCIA DZIECI:


Dziecko:

• odkrywa, ogląda, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje i wnioskuje
• aktywnie uczestniczy w różnorodnych zabawach, eksperymentach i doświadczeniach zaproponowanych przez nauczyciela
• formułuje wnioski z przeprowadzonych zabaw badawczych i dzieli się swoimi spostrzeżeniami z innymi
• poznaje zjawiska: tarcia, grawitacji, parowania, skraplania, topnienia, przewodnictwa cieplnego, przyciągania elektrostatycznego, rozpuszczalności substancji
• poprawnie nazywa badane przedmioty i zjawiska
• odczuwa radość i zadowolenie z przeprowadzonych obserwacji i eksperymentów
• rozumie potrzebę cierpliwego oczekiwania na rezultaty działań
• współdziała zgodnie w zespołach
• przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas doświadczeń i zabaw badawczych

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia każde dziecko otrzyma Dyplom Młodego Badacza.

Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco poprzez obserwację dzieci i rozmów 
z rodzicami, a także analizy proponowanych dzieciom zadań utrwalających zdobyte wiadomości i umiejętności w zakresie przeprowadzonych eksperymentów. Efektem ewaluacji będzie planowanie działań wspomagających rozwój dziecka.

MAŁY BADACZ

MAŁY BADACZ

MAŁY BADACZ

MAŁY BADACZ

MAŁY BADACZ

MAŁY BADACZ

MAŁY BADACZ

MAŁY BADACZ

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pogoda

Zegar

Imieniny