Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2017/2018

Utworzono dnia 14.04.2017
Czcionka:

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

 

Adres strony internetowej dla nowych kandydatów:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

 

Otwarcie strony internetowej dla nowych kandydatów nastąpi 14 kwietnia 2017 r. o godz. 9:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania.

 

Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 28 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie od 14 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

 

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy.

 

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

 

Prosimy rodziców o zapoznanie się z załączonymi informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek.

 

Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

 

Do pobrania:

1. Ogólne zasady rekrutacji.

2. Kryteria rekrutacji.

3. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego.

 

Ogólne zasady rekrutacji do miejskich przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w Częstochowie na rok szkolny 2017/2018:

 

Ilekroć w zasadach jest mowa o rodzicach należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

 1. Od 1 września 2016 r. obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym są objęte dzieci 6-letnie.
 2. Zgodnie z ww. ustawą od 1 września 2017 r. prawo do wychowania przedszkolnego mają wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie.
 3. Kolejność zgłoszeń przez rodziców (podczas logowania w systemie) nie ma wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola.
 4. Rodzice mogą wskazać maksymalnie 3 przedszkola publiczne/oddziały przedszkolne w placówkach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.
 5. Rodzice wypełniają w formie elektronicznej wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa
 6. Osoby niemające dostępu do internetu pobierają wniosek o przyjęcie do placówki w przedszkolu i szkole podstawowej, zespole i wypełniają go odręcznie.
 7. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do przedszkola - niezależnie od sposobu wypełnienia - oraz dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku należy złożyć w placówce pierwszego wyboru w terminie od 14 kwietnia 2017 r do 28 kwietnia 2017 r. w czasie pracy placówki.
 8. Niezłożenie w terminie, o którym mowa w pkt. 7 wniosku do placówki pierwszego wyboru spowoduje nieuczestniczenie dziecka w rekrutacji.
 9. Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do przedszkola.
 10. Do wniosku rodzice dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 11. Dokumenty, które rodzice dołączają do wniosku składa się w oryginale, formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
 12. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 13. Wniosek rozpatruje powołana w przedszkolu/szkole podstawowej/zespole szkół/zespole szkolno-przedszkolnym komisja rekrutacyjna.
 14. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym lub może zwrócić się do prezydenta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 15. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają podania.
 16. W rekrutacji mogą wziąć udział wyłącznie dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy. Dzieci nie będące mieszkańcami Częstochowy będą mogły brać udział w rekrutacji uzupełniającej, tylko do tych placówek, które będą dysponowały wolnymi miejscami.
 17. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) jest uzależniona od wieku, liczby dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne i przyjętych w procesie rekrutacyjnym.
 1. W przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbą punktów z obowiązujących kryteriów i stanowi ona najniższą liczbę punktów, która uprawnia do zakwalifikowania, kolejność kwalifikacji ustalana jest w drodze losowania.
 2. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe w Częstochowie, któremu gmina Częstochowa ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nie zostało przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego dyrektor tej placówki informuje Prezydenta Miasta Częstochowy o nieprzyjęciu dziecka.
 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19 Prezydent Miasta Częstochowy pisemnie wskazuje rodzicom inne przedszkole/oddział przedszkolny, które może przyjąć dziecko.
 4. Jeśli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej będą dysponowały wolnymi miejscami dyrektor danej jednostki przeprowadzi rekrutację uzupełniającą. 

   

  TERMINY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

   

   

  Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

  prowadzonych przez Miasto Częstochowa

   

  Lp.

  Rodzaj czynności

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  Termin w postępowaniu uzupełniającym

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 14.04.2017 godz.9:00

  do 28.04.2017 godz.15:00

  od 31.05.2017 godz.9:00

  do 07.06.2017 godz.15:00

  2.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 14.04.2017

  do 11.05.2017

  od 31.05.2017

  do 20.06.2017

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

  18.05.2017

  godz. 9:00

  26.06.2017

  godz. 9:00

  4.

  Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej  w postaci pisemnego oświadczenia

  od 18.05.2017 godz. 9:00

  do 24.05.2017 godz. 15:00

  od 26.06.2017 godz. 9:00

  do 28.06.2017 godz. 15:00

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  26.05.2017

  godz. 15:00

  30.06.2017

  godz. 15:00

   

  Kryteria naboru do przedszkoli na terenie Miasta Częstochowy znajdują się w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI:

TERMINY REKRUTACJI

Utworzono dnia 14.04.2017, 07:49

OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI

Utworzono dnia 14.04.2017, 07:49

KRYTERIA NABORU

Utworzono dnia 14.04.2017, 07:49

Kalendarium

Grudzień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Pogoda

Zegar

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 115

W poprzednim tygodniu: 603

W tym miesiącu: 1532

W poprzednim miesiącu: 2432

Wszystkich: 83591