Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Koncepcja pracy przedszkola

Czcionka:

Koncepcja pracy

Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie

 

 

na lata 2011/16

 

Opracowanie:

 

 1. Dyrektor Miejskiego przedszkola nr 31 w Częstochowie- mgr Bożena Palacz

 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Podstawa merytoryczna

 • Troska o wysokie standardy jakości pracy Przedszkola.
 • Kierunki wytyczone przez Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego.
 • Statut Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla uczniów.

 

Główne kierunki rozwoju Przedszkola

 • Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju we wszystkich sferach każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
 • Zmniejszanie deficytów rozwojowych i dysharmonii występujących u dzieci poprzez zróżnicowane oddziaływania terapeutyczne.
 • Włączanie dziecka w proces socjalizacji poprzez stopniowe zwiększanie jego udziału w rozmaitych zajęciach w Przedszkolu.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku Przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki oraz poszerzanie oferty terapeutyczno- edukacyjnej.

 

 

Wizja Przedszkola

Przedszkole  przeznaczone jest dla dzieci w normie rozwojowej oraz dla dzieci  z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a w szczególności- z autyzmem. Autyzm to zaburzenie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie, przez co blokuje on możliwość harmonijnego rozwoju dzieci we wszystkich sferach. Dodatkowo dysharmonie te pogłębiają współwystępujące zaburzenia sensoryczne. Dzieci z autyzmem mogą funkcjonować na bardzo różnych poziomach- od normy intelektualnej aż do głębokiego stopnia niepełnosprawności intelektualnej.

Dlatego też wizja absolwenta Przedszkola będzie zróżnicowana ze względu na współwystępujące u dzieci obciążenia. Tym niemniej kadra pedagogiczno- terapeutyczna dołoży wszelkich starań, aby wychowanek opuszczający Przedszkole:

 • starał się zgodnie funkcjonować w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, a także porozumiewać z dorosłymi i dziećmi w miarę jego umiejętności społecznych,
 •  miał opanowane czynności samoobsługowe, nawyki higienicznych i kulturalne w stopniu dla niego dostępnym ze względu na jego niepełnosprawność,
 • miał w maksymalnie dostępnym dla niego stopniu rozwinięte kompetencje w zakresie mowy lub porozumiewania się pozawerbalnego, miał utrwalony gest wskazywania ludzi, zwierząt, przedmiotów, zjawisk,
 • był dzieckiem, którego rozwój poznawczy był intensywnie wspierany przez cały okres pobytu w przedszkolu,
 • był dzieckiem, które stara się odżywiać prawidłowo, a także uczestniczyć w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej
 • starał się w sytuacji lęku, niepokoju czy zagrożenia zakomunikować w jakikolwiek dostępny dla niego sposób to drugiej osobie,
 • starał się zachować się w sposób akceptowany społecznie np. podczas krótkich uroczystości,
 • umiał bawić się przy muzyce i śpiewie, wyrażał zmiany dynamiki i tempa pląsając lub tańcząc,
 • potrafił realizować swoje zainteresowania poprzez różne formy plastyczne,
 • rozwijał swój umysł i kompetencje społeczne poprzez zabawy konstrukcyjne, odczuwał radość z wykonanej pracy, zachowywał należytą ostrożność w korzystaniu z urządzeń elektrycznych,
 • starał się rozpoznawać zjawiska atmosferyczne i związane z tym- pory roku, właściwy ubiór, itp.
 • rozpoznawał podstawowe grupy zwierząt domowych i hodowlanych, i traktował je z szacunkiem,
 • orientował się w schemacie własnego ciała, odczuwał położenie ciała w przestrzeni, a także względem przedmiotów,
 • posiadał gotowość do nauki czytania i pisania w maksymalnie dostępnym dla niego stopniu,
 • rozpoznawał osoby z najbliższego otoczenia, znał i reagował na własne imię.

 

 

Misja Przedszkola

Misją Przedszkola nr 31 w Częstochowie jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Misja jest realizowana poprzez zapewnienie efektywnej, skutecznej i terminowej realizacji celów i zadań określonych w Ustawie o Systemie Oświaty, Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego i Statucie Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie.

Misja Miejskiego Przedszkola nr 31 to:

- zapewnienie dzieciom opieki oraz bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,

- tworzenie warunków do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnych z jego możliwościami rozwojowymi,

- kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi,

- uczenie wrażliwości na potrzeby innych,

- wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców,

- organizowanie sprawnego funkcjonowania organów przedszkola i zarządzania placówką,

- analizowanie efektów swojej pracy w celu dalszego doskonalenia się.

 

Miejskie Przedszkole nr 31 jest placówką zdecydowanie wyróżniającą się spośród innych instytucji świadczących usługi terapeutyczno- edukacyjno- wychowawcze na terenie województwa śląskiego. Zarówno kadra kierownicza, jak i terapeutyczna skoncentrowana jest na utrzymaniu wysokich standardów rozwoju   i terapii. Realizacja tych standardów odbywa się głównie poprzez bardzo zindywidualizowane podejście do każdego z wychowanków. Troską kadry pedagogicznej objęty jest nie tylko podopieczny, ale cała jego rodzina, gdyż to środowisko ma największy wpływ na jakość rozwoju dzieci w normie rozwojowej i terapii dzieci z autyzmem. Dzięki  właściwie dobranym metodom, możliwe będzie ich przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w placówkach, gdzie w sposób optymalny będą się dalej rozwijały. Głównym zadaniem na bieżący rok szkolny i lata następne jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci , .oraz wspomaganie procesu edukacji, wychowania, rehabilitacji i możliwie wszechstronnego rozwoju dzieci .

 

 

Zasady dotyczące terapii i edukacji dzieci z autyzmem

realizowane w Miejskim Przedszkolu nr 31

Przyjmujemy rodzaj personalistycznego (podmiotowego i humanistycznego) podejścia do człowieka i pracy z nim, z niego wypływają nasze cele terapii i edukacji zgodnie z koncepcją „całościowego wspomagania rozwoju” autorstwa dr Renaty Stefańskiej- Klar, „pedagogiki serca” Marii Łopatkowej i Hanny Olechnowicz.

 

 1. Osoby autystyczne, oprócz trudności w funkcjonowaniu w relacjach z innymi, mają także problemy z rozróżnianiem: „ podmiot- przedmiot” i „podmiot- podmiot” u siebie i u innych.

 

 • Zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie poczucia sprawstwa w działaniu oraz rozwijanie poczucia oraz świadomości bycia podmiotem.
 • Uczymy dziecko podmiotowego traktowania innych ludzi i odpowiedzialności za swoje zachowanie, ale też i dostrzegania i czerpania satysfakcji wynikających z własnych działań.
 • Uczymy dziecko funkcjonowania w różnych rolach społecznych i osobistych oraz pomagamy rozwinąć stabilny obraz siebie, jako osoby o określonej osobowości, zdolnościach i potrzebach, z których wypływają określone możliwości i szanse, pomimo dostrzeganych aktualnie ograniczeń.
 • Rozwijamy pozytywne cechy charakteru, w tym nadzieję, optymizm i przyszłościowe spojrzenie na swoje życie, w relacji z percepcją życia innych, znanych sobie osób. Przekazanie takiej filozofii podejścia do terapii będzie miało również ogromne znaczenie dla rodzin osób z autyzmem,

 

2. Dzieci autystyczne oprócz deficytów społecznych, komunikacyjnych i intelektualnych, cierpią na szereg dolegliwości i różnego rodzaju dyskomfort fizyczny i psychiczny.

 

 • Rozpoczynamy od dokładnej analizy stanu zdrowia i poziomu rozwoju dziecka, próbujemy wykluczyć to, co aktualnie zaburza zachowanie i zakłóca jego rozwój. Dlatego niezbędna jest współpraca specjalistów reprezentujących wiele dziedzin- terapeuci pracujący z danym dzieckiem: lekarze, rodzice, pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych i szkół. Działania takie powinny być podjęte szczególnie w przypadku dzieci, u których występują tzw. „trudne zachowania”.
 • Na podstawie badań naukowych wiemy, iż dzieci z autyzmem często cierpią na zaburzenia metaboliczne (nietolerancja glutenu, laktozy, zespół przeciekającego jelita, grzybice układu pokarmowego, zaburzenia usuwania metali ciężkich). Wówczas przeprowadzamy rozmowę z rodzicami i specjalistami w celu wprowadzenia odpowiednio dobranej diety, a czasem leczenia farmakologicznego. Zwracamy uwagę na racjonalne żywienie dzieci z autyzmem.
 • Zwracamy uwagę na otoczenie dziecka z autyzmem, na stworzenie mu warunków bezpiecznej, higienicznej zabawy, nauki. Wypracowujemy strukturę, którą dziecko rozumie i w której czuje się bezpiecznie.
 • Dbamy o higienę osobistą, kształtujmy nawyki higieniczne, zwracamy uwagę na estetyczny wygląd dziecka (w co jest ubrane: naturalne materiały, w odpowiednim rozmiarze).

 

3. Dzieci z autyzmem doświadczają ogromnych trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Problemy w tym zakresie powodują, że niechętnie uczestniczą one w narzucanych im przez otoczenie kontaktach społecznych oraz sytuacjach, których nie rozumieją. Wydaje się, że większość tzw. trudnych zachowań osób wynika z bezradności w przekazywaniu swoich potrzeb i myśli oraz – w efekcie – z wzajemnego niezrozumienia.

 

 • Wytwarzamy podstawowe mechanizmy komunikacji u dzieci  z autyzmem, jak również wyposażamy je w dostępny system porozumiewania się z otoczeniem.
 • Rozwijamy mowę bierną i czynną za pomocą odpowiednio dobranych do możliwości rozwojowych dzieci metod.
 • Równolegle rozwijamy kompetencje interpersonalne, czyli umiejętności związane z kontaktowaniem się z innymi i rozumieniem świata społecznego.

 

4. Terapia dzieci z autyzmem nakłada się na kwestie edukacyjne, gdyż jest w niej wiele elementów uczenia się i nauczania, które będą później podstawą radzenia sobie dziecka w warunkach Ośrodka i Przedszkola. Każdorazowo, czy to w warunkach terapii czy regularnej edukacji, praca z osobami z autyzmem wymaga starannego doboru treści i metod nauczania. Ćwiczenie praktycznych sprawności też musi być bardzo przemyślane i planowo realizowane.

 

 • Uwzględniamy nie tylko problem rozwijania samodzielności w zakresie samoobsługi i radzenia sobie z zadaniami wykonawczymi w domu czy placówce, ale silnie koncentrujemy się na rozwijaniu ogólnych zdolności radzenia sobie z różnymi sytuacjami, samemu i we współpracy z innymi. Przygotowujemy zatem dziecko do podejmowania wyzwań jakie niesie życie w ogóle. (próby samodzielnego przygotowywania sobie posiłków, korzystania ze sprzętów codziennego użytku, łazienki, toalety, samodzielnego ubierania się i rozbierania się, dbania o porządek).
 • Preferujemy zindywidualizowane podejście w procesie nauczania osoby z autyzmem nowych treści i umiejętności. Także sam trening sprawności i kompetencji dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. To sprawia, że każdy program jest niepowtarzalny i zmienia się wraz z nim samym. W zależności od potrzeb i etapu w rozwijaniu programu edukacji danej osoby, zastosowanie mogą znaleźć różne metody i ich kombinacje, łączące zróżnicowane stopnie dyrektywności, nadania struktury działaniom i materiałom z doborem zawartości treściowej, środków dydaktycznych oraz sposobów motywowania dziecka. Z jednej strony, przy wyborze metody nauczania, istotną rolę odgrywa indywidualna podatność i stan edukacyjnych potrzeb dziecka, z drugiej uwzględnia się wynikające z rozwoju wiedzy i kompetencji wychowanka  zmiany w sposobie reagowania i w zapotrzebowaniu na treściowe i metodyczne aspekty realizowanego z nim programu.
 • Przywiązujemy dużą wagę do uczenia dzieci autystycznych właściwego posługiwania się zabawkami, rozumienia i stosowania reguł gier oraz kształtujemy rozumienie na czym polega zabawa. Rozwijamy potrzeby związane z zabawą, zarówno indywidualną jak i z rówieśnikami. Poprzez zabawę rozwijamy, usprawniamy i budujemy pomost do świata innych ludzi w różnym wieku oraz wykształcamy umiejętność organizowania sobie czasu wolnego. (Ważnym czynnikiem przystosowawczym osoby z autyzmem jest umiejętność regulacji własnego samopoczucia i innych, w sposób skuteczny i społecznie aprobowany. Dzięki umiejętności zabawy, można poznać nowe osoby, nawiązać przyjaźnie, a nawet znaleźć swego życiowego partnera).
 • Rozwijamy twórczą aktywność dzieci, by wraz z uzdolnieniami wzrastało w nich poczucie własnych możliwości a także umiejętność wykorzystania ich w sytuacjach społecznych. Poświęcamy wiele uwagi kształtowaniu poczucia tożsamości, świadomości własnej osoby oraz pozytywnej samooceny u dzieci z autyzmem, opartej na znajomości swoich pasji, posiadanych zdolności i możliwości sprawczych oraz na umiejętności ukazania ich innym oraz włączenia się w dorobek kulturalny środowisk bliższym (rodzina, placówka) i dalszych (występy, wystawy, uczestnictwo w środowiskach twórczych).

 

 • Dopuszczamy stosowanie elementów metody TEACCH dla dzieci rozpoczynających terapię. Elementy metody behawioralnej mogą być stosowane w szczególnych, uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody przełożonych.

 

 

OBSZAR- organizacja pracy Przedszkola

 

LP

OPIS ZADANIA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

OSOBY WSPÓŁODPOWIE

DZIALNE

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

1

Opracowanie rocznych planów organizacyjnych Przedszkola plany zajęć, przydział etatów i wychowanków do poszczególnych pracowników pedagogicznych na następny rok szkolny

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Czerwiec- wrzesień w roku poprzedzającym dany rok szkolny i w razie potrzeb

2

 

Dokumentowanie pracy edukacyjno- terapeutyczno- wychowawczej

 

Pracownicy pedagogiczni

--------------

Przez cały rok szkolny

4

Wytyczenie nadrzędnych celów wychowawczych i opracowanie programu wychowawczego Przedszkola

dyrektor

Powołany zespół

Wrzesień- listopad

5

 

Przygotowanie programu profilaktyki

 

Dyrektor

Powołany zespół

Wrzesień- listopad

 

6

Opracowanie planu pracy koordynatora do spraw bezpieczeństwa oraz monitorowanie realizacji jego założeń na bieżąco

dyrektor

--------------

Wrzesień każdego roku

7

 

Opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Przedszkola

 

Dyrektor

--------------

Koniec roku szkolnego lub w razie potrzeby

8

 

Wypełnianie dokumentacji zawartej w Systemie Informacji Oświatowej

 

Dyrektor

nauczyciel

Dwa razy w roku szkolnym

9

Przygotowywanie sprawozdań z realizacji programów terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczych

Pracownicy pedagogiczni

--------------

Koniec roku szkolnego

10

Przygotowywanie projektów organizacji Przedszkola na rok następny oraz aneksów do tych projektów

Dyrektor

dyrektor

W każdym roku szkolnym

11

Dostosowywanie wewnętrznej dokumentacji Przedszkola do obowiązującego prawa oświatowego

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

 

W razie potrzeby

12

 

Opracowywanie i realizowanie innowacji organizacyjno- programowych w Przedszkolu

 

Dyrektor

Pracownicy pedagogiczni

W ciągu kolejnych lat

14

Systematyczne doposażenie Przedszkola w nowe pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do terapii

dyrektor

Dyrektor

W razie potrzeb i sytuacji finansowej

 

 

 

OBSZAR- Działalność merytoryczna Przedszkola

 

 

LP

OPIS ZADANIA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

OSOBY WSPÓŁODPOWIE

DZIALNE

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

1

Diagnozowanie poziomu umiejętności dzieci przyjmowanych do Przedszkola po raz pierwszy oraz przeprowadzanie ewaluacji za pomocą obserwacji bądź testu PEP-R u dzieci , które są w terapii w celu ustalania optymalnych programów edukacyjno- terapeutycznych

psycholog

Pracownicy pedagogiczni

Przez cały rok szkolny, koniec roku- wystawianie ocen opisowych

2

Diagnoza psychologiczna w celu:

- aktualizacji orzeczeń

- rekwalifikacji wychowanka

- zmiany programu edukacyjno- terapeutycznego

Dyrektor

Psycholog

Przez cały rok szkolny

3

Realizacja wybranych (ze względu na możliwości rozwojowe wychowanków) obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez przygotowanie dla nich indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Pracownicy pedagogiczni;

Powołany zespół do analizowania programów własnych nauczycieli

W każdym roku szkolnym

4

Realizacja zajęć indywidualnych i grupowych znajdujących się w ofercie edukacyjno- terapeutycznej Przedszkola, które zmniejszają deficyty rozwojowe u wychowanków:

- rehabilitacja ruchowa, stymulacja sensoryczna, metoda Knilla, Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów i Rozwoju Ruchowego, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

Poranny Krąg, zajęcia rytmiczno- muzyczne, dogoterapia, Stymulacja audio- psycho-lingwistyczna Tomatisa              Inne metody, które służą terapii osób z autyzmem, wprowadzane będą po odpowiednim przeszkoleniu pracowników

Dyrektor

Pracownicy pedagogiczni posiadający właściwe do danej metody kwalifikacje

W każdym roku szkolnym

5

Stopniowe włączanie podopiecznych Przedszkola do społeczeństwa poprzez:

- imprezy integrujące dzieci i młodzież z autyzmem ze zdrowymi rówieśnikami

- spacery i wycieczki związane z poznawaniem środowiska lokalnego i wybranymi regionami Polski

- aktywność artystyczną- dzieci z autyzmem jako aktorzy, wystawy ich prac plastycznych, odbiorcy sztuki

- imprezy sportowe

Dyrektor

Pracownicy pedagogiczni przydzieleni do poszczególnych zadań

Według ustalanego na cały rok szkolny harmonogramu

6

Realizacja profilaktyki zdrowotnej poprzez:

- zagadnienia tematycznie związane ze zdrowiem, higieną życia ujęte w indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych

- codzienne zajęcia z zakresu samoobsługi- mycie, korzystanie z toalety, nawyki higieniczne związane ze spożywaniem posiłków

- konsultacje medyczne (psychiatra dziecięcy, dietetyk, pediatra, neurolog dziecięcy)

- szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej na spotkaniach z rodzicami podopiecznych Przedszkola

dyrektor

Pracownicy pedagogiczni

W ciągu każdego roku

 

 

 

 

 

W razie potrzeby

 

Według harmonogramu szkoleń i pogadanek z rodzicami

 

OBSZAR- Doskonalenie zawodowe pracowników

 

 

Zarówno pracownicy pedagogiczni jak i administracyjni stale podnoszą swoje kwalifikacje, co pozwala na utrzymanie jakości usług terapeutycznych i edukacyjnych na wysokim poziomie.

Podsumowanie

 

Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie jest punktem wyjścia, lecz nie jest w stanie ukazać pełnej dynamiki działań podejmowanych w Przedszkolu. Mamy nadzieję, że praca kadry pedagogicznej na rzecz wyrównania deficytów rozwojowych wychowanków Przedszkola utrwali jego wysoką pozycję w rankingu specjalistycznych placówek zajmujących się terapią i edukacją osób z autyzmem. Realizacja niniejszej koncepcji pozwoli również na wyciagnięcie wniosków, co do przyszłych działań, które będą składały się na całokształt pracy Przedszkola.

 

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pogoda

Zegar

Imieniny