Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

Koncepcja pracy przedszkola

Czcionka:

Koncepcja pracy

Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie

 

 

na lata 2011/16

 

Opracowanie:

 

 1. Dyrektor Miejskiego przedszkola nr 31 w Częstochowie- mgr Bożena Palacz

 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Podstawa merytoryczna

 • Troska o wysokie standardy jakości pracy Przedszkola.
 • Kierunki wytyczone przez Ministra Edukacji Narodowej i Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego.
 • Statut Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla uczniów.

 

Główne kierunki rozwoju Przedszkola

 • Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju we wszystkich sferach każdego dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
 • Zmniejszanie deficytów rozwojowych i dysharmonii występujących u dzieci poprzez zróżnicowane oddziaływania terapeutyczne.
 • Włączanie dziecka w proces socjalizacji poprzez stopniowe zwiększanie jego udziału w rozmaitych zajęciach w Przedszkolu.
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym.
 • Wzmacnianie pozytywnego wizerunku Przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki oraz poszerzanie oferty terapeutyczno- edukacyjnej.

 

 

Wizja Przedszkola

Przedszkole  przeznaczone jest dla dzieci w normie rozwojowej oraz dla dzieci  z całościowymi zaburzeniami rozwoju, a w szczególności- z autyzmem. Autyzm to zaburzenie pojawiające się we wczesnym dzieciństwie, przez co blokuje on możliwość harmonijnego rozwoju dzieci we wszystkich sferach. Dodatkowo dysharmonie te pogłębiają współwystępujące zaburzenia sensoryczne. Dzieci z autyzmem mogą funkcjonować na bardzo różnych poziomach- od normy intelektualnej aż do głębokiego stopnia niepełnosprawności intelektualnej.

Dlatego też wizja absolwenta Przedszkola będzie zróżnicowana ze względu na współwystępujące u dzieci obciążenia. Tym niemniej kadra pedagogiczno- terapeutyczna dołoży wszelkich starań, aby wychowanek opuszczający Przedszkole:

 • starał się zgodnie funkcjonować w zabawie i w sytuacjach zadaniowych, a także porozumiewać z dorosłymi i dziećmi w miarę jego umiejętności społecznych,
 •  miał opanowane czynności samoobsługowe, nawyki higienicznych i kulturalne w stopniu dla niego dostępnym ze względu na jego niepełnosprawność,
 • miał w maksymalnie dostępnym dla niego stopniu rozwinięte kompetencje w zakresie mowy lub porozumiewania się pozawerbalnego, miał utrwalony gest wskazywania ludzi, zwierząt, przedmiotów, zjawisk,
 • był dzieckiem, którego rozwój poznawczy był intensywnie wspierany przez cały okres pobytu w przedszkolu,
 • był dzieckiem, które stara się odżywiać prawidłowo, a także uczestniczyć w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej
 • starał się w sytuacji lęku, niepokoju czy zagrożenia zakomunikować w jakikolwiek dostępny dla niego sposób to drugiej osobie,
 • starał się zachować się w sposób akceptowany społecznie np. podczas krótkich uroczystości,
 • umiał bawić się przy muzyce i śpiewie, wyrażał zmiany dynamiki i tempa pląsając lub tańcząc,
 • potrafił realizować swoje zainteresowania poprzez różne formy plastyczne,
 • rozwijał swój umysł i kompetencje społeczne poprzez zabawy konstrukcyjne, odczuwał radość z wykonanej pracy, zachowywał należytą ostrożność w korzystaniu z urządzeń elektrycznych,
 • starał się rozpoznawać zjawiska atmosferyczne i związane z tym- pory roku, właściwy ubiór, itp.
 • rozpoznawał podstawowe grupy zwierząt domowych i hodowlanych, i traktował je z szacunkiem,
 • orientował się w schemacie własnego ciała, odczuwał położenie ciała w przestrzeni, a także względem przedmiotów,
 • posiadał gotowość do nauki czytania i pisania w maksymalnie dostępnym dla niego stopniu,
 • rozpoznawał osoby z najbliższego otoczenia, znał i reagował na własne imię.

 

 

Misja Przedszkola

Misją Przedszkola nr 31 w Częstochowie jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Misja jest realizowana poprzez zapewnienie efektywnej, skutecznej i terminowej realizacji celów i zadań określonych w Ustawie o Systemie Oświaty, Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego i Statucie Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie.

Misja Miejskiego Przedszkola nr 31 to:

- zapewnienie dzieciom opieki oraz bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,

- tworzenie warunków do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnych z jego możliwościami rozwojowymi,

- kierowanie się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi,

- uczenie wrażliwości na potrzeby innych,

- wspieranie działań wychowawczych i edukacyjnych rodziców,

- organizowanie sprawnego funkcjonowania organów przedszkola i zarządzania placówką,

- analizowanie efektów swojej pracy w celu dalszego doskonalenia się.

 

Miejskie Przedszkole nr 31 jest placówką zdecydowanie wyróżniającą się spośród innych instytucji świadczących usługi terapeutyczno- edukacyjno- wychowawcze na terenie województwa śląskiego. Zarówno kadra kierownicza, jak i terapeutyczna skoncentrowana jest na utrzymaniu wysokich standardów rozwoju   i terapii. Realizacja tych standardów odbywa się głównie poprzez bardzo zindywidualizowane podejście do każdego z wychowanków. Troską kadry pedagogicznej objęty jest nie tylko podopieczny, ale cała jego rodzina, gdyż to środowisko ma największy wpływ na jakość rozwoju dzieci w normie rozwojowej i terapii dzieci z autyzmem. Dzięki  właściwie dobranym metodom, możliwe będzie ich przygotowanie do podjęcia dalszej nauki w placówkach, gdzie w sposób optymalny będą się dalej rozwijały. Głównym zadaniem na bieżący rok szkolny i lata następne jest wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci , .oraz wspomaganie procesu edukacji, wychowania, rehabilitacji i możliwie wszechstronnego rozwoju dzieci .

 

 

Zasady dotyczące terapii i edukacji dzieci z autyzmem

realizowane w Miejskim Przedszkolu nr 31

Przyjmujemy rodzaj personalistycznego (podmiotowego i humanistycznego) podejścia do człowieka i pracy z nim, z niego wypływają nasze cele terapii i edukacji zgodnie z koncepcją „całościowego wspomagania rozwoju” autorstwa dr Renaty Stefańskiej- Klar, „pedagogiki serca” Marii Łopatkowej i Hanny Olechnowicz.

 

 1. Osoby autystyczne, oprócz trudności w funkcjonowaniu w relacjach z innymi, mają także problemy z rozróżnianiem: „ podmiot- przedmiot” i „podmiot- podmiot” u siebie i u innych.

 

 • Zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie poczucia sprawstwa w działaniu oraz rozwijanie poczucia oraz świadomości bycia podmiotem.
 • Uczymy dziecko podmiotowego traktowania innych ludzi i odpowiedzialności za swoje zachowanie, ale też i dostrzegania i czerpania satysfakcji wynikających z własnych działań.
 • Uczymy dziecko funkcjonowania w różnych rolach społecznych i osobistych oraz pomagamy rozwinąć stabilny obraz siebie, jako osoby o określonej osobowości, zdolnościach i potrzebach, z których wypływają określone możliwości i szanse, pomimo dostrzeganych aktualnie ograniczeń.
 • Rozwijamy pozytywne cechy charakteru, w tym nadzieję, optymizm i przyszłościowe spojrzenie na swoje życie, w relacji z percepcją życia innych, znanych sobie osób. Przekazanie takiej filozofii podejścia do terapii będzie miało również ogromne znaczenie dla rodzin osób z autyzmem,

 

2. Dzieci autystyczne oprócz deficytów społecznych, komunikacyjnych i intelektualnych, cierpią na szereg dolegliwości i różnego rodzaju dyskomfort fizyczny i psychiczny.

 

 • Rozpoczynamy od dokładnej analizy stanu zdrowia i poziomu rozwoju dziecka, próbujemy wykluczyć to, co aktualnie zaburza zachowanie i zakłóca jego rozwój. Dlatego niezbędna jest współpraca specjalistów reprezentujących wiele dziedzin- terapeuci pracujący z danym dzieckiem: lekarze, rodzice, pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych i szkół. Działania takie powinny być podjęte szczególnie w przypadku dzieci, u których występują tzw. „trudne zachowania”.
 • Na podstawie badań naukowych wiemy, iż dzieci z autyzmem często cierpią na zaburzenia metaboliczne (nietolerancja glutenu, laktozy, zespół przeciekającego jelita, grzybice układu pokarmowego, zaburzenia usuwania metali ciężkich). Wówczas przeprowadzamy rozmowę z rodzicami i specjalistami w celu wprowadzenia odpowiednio dobranej diety, a czasem leczenia farmakologicznego. Zwracamy uwagę na racjonalne żywienie dzieci z autyzmem.
 • Zwracamy uwagę na otoczenie dziecka z autyzmem, na stworzenie mu warunków bezpiecznej, higienicznej zabawy, nauki. Wypracowujemy strukturę, którą dziecko rozumie i w której czuje się bezpiecznie.
 • Dbamy o higienę osobistą, kształtujmy nawyki higieniczne, zwracamy uwagę na estetyczny wygląd dziecka (w co jest ubrane: naturalne materiały, w odpowiednim rozmiarze).

 

3. Dzieci z autyzmem doświadczają ogromnych trudności w zakresie komunikacji interpersonalnej. Problemy w tym zakresie powodują, że niechętnie uczestniczą one w narzucanych im przez otoczenie kontaktach społecznych oraz sytuacjach, których nie rozumieją. Wydaje się, że większość tzw. trudnych zachowań osób wynika z bezradności w przekazywaniu swoich potrzeb i myśli oraz – w efekcie – z wzajemnego niezrozumienia.

 

 • Wytwarzamy podstawowe mechanizmy komunikacji u dzieci  z autyzmem, jak również wyposażamy je w dostępny system porozumiewania się z otoczeniem.
 • Rozwijamy mowę bierną i czynną za pomocą odpowiednio dobranych do możliwości rozwojowych dzieci metod.
 • Równolegle rozwijamy kompetencje interpersonalne, czyli umiejętności związane z kontaktowaniem się z innymi i rozumieniem świata społecznego.

 

4. Terapia dzieci z autyzmem nakłada się na kwestie edukacyjne, gdyż jest w niej wiele elementów uczenia się i nauczania, które będą później podstawą radzenia sobie dziecka w warunkach Ośrodka i Przedszkola. Każdorazowo, czy to w warunkach terapii czy regularnej edukacji, praca z osobami z autyzmem wymaga starannego doboru treści i metod nauczania. Ćwiczenie praktycznych sprawności też musi być bardzo przemyślane i planowo realizowane.

 

 • Uwzględniamy nie tylko problem rozwijania samodzielności w zakresie samoobsługi i radzenia sobie z zadaniami wykonawczymi w domu czy placówce, ale silnie koncentrujemy się na rozwijaniu ogólnych zdolności radzenia sobie z różnymi sytuacjami, samemu i we współpracy z innymi. Przygotowujemy zatem dziecko do podejmowania wyzwań jakie niesie życie w ogóle. (próby samodzielnego przygotowywania sobie posiłków, korzystania ze sprzętów codziennego użytku, łazienki, toalety, samodzielnego ubierania się i rozbierania się, dbania o porządek).
 • Preferujemy zindywidualizowane podejście w procesie nauczania osoby z autyzmem nowych treści i umiejętności. Także sam trening sprawności i kompetencji dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. To sprawia, że każdy program jest niepowtarzalny i zmienia się wraz z nim samym. W zależności od potrzeb i etapu w rozwijaniu programu edukacji danej osoby, zastosowanie mogą znaleźć różne metody i ich kombinacje, łączące zróżnicowane stopnie dyrektywności, nadania struktury działaniom i materiałom z doborem zawartości treściowej, środków dydaktycznych oraz sposobów motywowania dziecka. Z jednej strony, przy wyborze metody nauczania, istotną rolę odgrywa indywidualna podatność i stan edukacyjnych potrzeb dziecka, z drugiej uwzględnia się wynikające z rozwoju wiedzy i kompetencji wychowanka  zmiany w sposobie reagowania i w zapotrzebowaniu na treściowe i metodyczne aspekty realizowanego z nim programu.
 • Przywiązujemy dużą wagę do uczenia dzieci autystycznych właściwego posługiwania się zabawkami, rozumienia i stosowania reguł gier oraz kształtujemy rozumienie na czym polega zabawa. Rozwijamy potrzeby związane z zabawą, zarówno indywidualną jak i z rówieśnikami. Poprzez zabawę rozwijamy, usprawniamy i budujemy pomost do świata innych ludzi w różnym wieku oraz wykształcamy umiejętność organizowania sobie czasu wolnego. (Ważnym czynnikiem przystosowawczym osoby z autyzmem jest umiejętność regulacji własnego samopoczucia i innych, w sposób skuteczny i społecznie aprobowany. Dzięki umiejętności zabawy, można poznać nowe osoby, nawiązać przyjaźnie, a nawet znaleźć swego życiowego partnera).
 • Rozwijamy twórczą aktywność dzieci, by wraz z uzdolnieniami wzrastało w nich poczucie własnych możliwości a także umiejętność wykorzystania ich w sytuacjach społecznych. Poświęcamy wiele uwagi kształtowaniu poczucia tożsamości, świadomości własnej osoby oraz pozytywnej samooceny u dzieci z autyzmem, opartej na znajomości swoich pasji, posiadanych zdolności i możliwości sprawczych oraz na umiejętności ukazania ich innym oraz włączenia się w dorobek kulturalny środowisk bliższym (rodzina, placówka) i dalszych (występy, wystawy, uczestnictwo w środowiskach twórczych).

 

 • Dopuszczamy stosowanie elementów metody TEACCH dla dzieci rozpoczynających terapię. Elementy metody behawioralnej mogą być stosowane w szczególnych, uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody przełożonych.

 

 

OBSZAR- organizacja pracy Przedszkola

 

LP

OPIS ZADANIA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

OSOBY WSPÓŁODPOWIE

DZIALNE

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

1

Opracowanie rocznych planów organizacyjnych Przedszkola plany zajęć, przydział etatów i wychowanków do poszczególnych pracowników pedagogicznych na następny rok szkolny

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Czerwiec- wrzesień w roku poprzedzającym dany rok szkolny i w razie potrzeb

2

 

Dokumentowanie pracy edukacyjno- terapeutyczno- wychowawczej

 

Pracownicy pedagogiczni

--------------

Przez cały rok szkolny

4

Wytyczenie nadrzędnych celów wychowawczych i opracowanie programu wychowawczego Przedszkola

dyrektor

Powołany zespół

Wrzesień- listopad

5

 

Przygotowanie programu profilaktyki

 

Dyrektor

Powołany zespół

Wrzesień- listopad

 

6

Opracowanie planu pracy koordynatora do spraw bezpieczeństwa oraz monitorowanie realizacji jego założeń na bieżąco

dyrektor

--------------

Wrzesień każdego roku

7

 

Opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Przedszkola

 

Dyrektor

--------------

Koniec roku szkolnego lub w razie potrzeby

8

 

Wypełnianie dokumentacji zawartej w Systemie Informacji Oświatowej

 

Dyrektor

nauczyciel

Dwa razy w roku szkolnym

9

Przygotowywanie sprawozdań z realizacji programów terapeutyczno- edukacyjno- wychowawczych

Pracownicy pedagogiczni

--------------

Koniec roku szkolnego

10

Przygotowywanie projektów organizacji Przedszkola na rok następny oraz aneksów do tych projektów

Dyrektor

dyrektor

W każdym roku szkolnym

11

Dostosowywanie wewnętrznej dokumentacji Przedszkola do obowiązującego prawa oświatowego

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

 

W razie potrzeby

12

 

Opracowywanie i realizowanie innowacji organizacyjno- programowych w Przedszkolu

 

Dyrektor

Pracownicy pedagogiczni

W ciągu kolejnych lat

14

Systematyczne doposażenie Przedszkola w nowe pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt do terapii

dyrektor

Dyrektor

W razie potrzeb i sytuacji finansowej

 

 

 

OBSZAR- Działalność merytoryczna Przedszkola

 

 

LP

OPIS ZADANIA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

OSOBY WSPÓŁODPOWIE

DZIALNE

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

1

Diagnozowanie poziomu umiejętności dzieci przyjmowanych do Przedszkola po raz pierwszy oraz przeprowadzanie ewaluacji za pomocą obserwacji bądź testu PEP-R u dzieci , które są w terapii w celu ustalania optymalnych programów edukacyjno- terapeutycznych

psycholog

Pracownicy pedagogiczni

Przez cały rok szkolny, koniec roku- wystawianie ocen opisowych

2

Diagnoza psychologiczna w celu:

- aktualizacji orzeczeń

- rekwalifikacji wychowanka

- zmiany programu edukacyjno- terapeutycznego

Dyrektor

Psycholog

Przez cały rok szkolny

3

Realizacja wybranych (ze względu na możliwości rozwojowe wychowanków) obszarów podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez przygotowanie dla nich indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych

Dyrektor

Rada Pedagogiczna

Pracownicy pedagogiczni;

Powołany zespół do analizowania programów własnych nauczycieli

W każdym roku szkolnym

4

Realizacja zajęć indywidualnych i grupowych znajdujących się w ofercie edukacyjno- terapeutycznej Przedszkola, które zmniejszają deficyty rozwojowe u wychowanków:

- rehabilitacja ruchowa, stymulacja sensoryczna, metoda Knilla, Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów i Rozwoju Ruchowego, metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,

Poranny Krąg, zajęcia rytmiczno- muzyczne, dogoterapia, Stymulacja audio- psycho-lingwistyczna Tomatisa              Inne metody, które służą terapii osób z autyzmem, wprowadzane będą po odpowiednim przeszkoleniu pracowników

Dyrektor

Pracownicy pedagogiczni posiadający właściwe do danej metody kwalifikacje

W każdym roku szkolnym

5

Stopniowe włączanie podopiecznych Przedszkola do społeczeństwa poprzez:

- imprezy integrujące dzieci i młodzież z autyzmem ze zdrowymi rówieśnikami

- spacery i wycieczki związane z poznawaniem środowiska lokalnego i wybranymi regionami Polski

- aktywność artystyczną- dzieci z autyzmem jako aktorzy, wystawy ich prac plastycznych, odbiorcy sztuki

- imprezy sportowe

Dyrektor

Pracownicy pedagogiczni przydzieleni do poszczególnych zadań

Według ustalanego na cały rok szkolny harmonogramu

6

Realizacja profilaktyki zdrowotnej poprzez:

- zagadnienia tematycznie związane ze zdrowiem, higieną życia ujęte w indywidualnych programach edukacyjno- terapeutycznych

- codzienne zajęcia z zakresu samoobsługi- mycie, korzystanie z toalety, nawyki higieniczne związane ze spożywaniem posiłków

- konsultacje medyczne (psychiatra dziecięcy, dietetyk, pediatra, neurolog dziecięcy)

- szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej na spotkaniach z rodzicami podopiecznych Przedszkola

dyrektor

Pracownicy pedagogiczni

W ciągu każdego roku

 

 

 

 

 

W razie potrzeby

 

Według harmonogramu szkoleń i pogadanek z rodzicami

 

OBSZAR- Doskonalenie zawodowe pracowników

 

 

Zarówno pracownicy pedagogiczni jak i administracyjni stale podnoszą swoje kwalifikacje, co pozwala na utrzymanie jakości usług terapeutycznych i edukacyjnych na wysokim poziomie.

Podsumowanie

 

Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 31 w Częstochowie jest punktem wyjścia, lecz nie jest w stanie ukazać pełnej dynamiki działań podejmowanych w Przedszkolu. Mamy nadzieję, że praca kadry pedagogicznej na rzecz wyrównania deficytów rozwojowych wychowanków Przedszkola utrwali jego wysoką pozycję w rankingu specjalistycznych placówek zajmujących się terapią i edukacją osób z autyzmem. Realizacja niniejszej koncepcji pozwoli również na wyciagnięcie wniosków, co do przyszłych działań, które będą składały się na całokształt pracy Przedszkola.

 

Kalendarium

Styczeń 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Pogoda

Zegar

Imieniny