Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 
 

W ŚWIECIE KSIĄŻKI

Czcionka:

 

"Wartości w świecie książki"

 

kontynuacja przedsięwzięcia edukacyjnego

pt.: "W świecie książki" realizowanego

w roku szkolnym 2015/2016

 

Zadania na rok szkolny 2016/2017

 

 

Opracowały:

Lidia Krotla

Katarzyna Muszka

Justyna Kapkowska

Olga Przystalska

 

WSTĘP

   Wartości nie są czymś oczywistym. Nie radzimy sobie ze znajomością wartości i umiejętnością kierowania się nimi. Dlatego ważne jest zapewnienie dzieciom warunków do uczenia się wartości, by miały szansę żyć w zgodzie z nimi.

   Najlepiej przemawiają do dzieci zachowania oraz postawy rodziców i nauczycieli, czyli ich system wartości. Równie ważnym źródłem wiedzy dla najmłodszych, o tym "jak być przyzwoitym człowiekiem", jak budować dobre relacje z rówieśnikami, jak dokonywać właściwych wyborów była i jest książka.

 

I. Poznawanie, rozumienie i wprowadzenie w życie uniwersalnych wartości moralnych w przedszkolu i w domu:

 

1. SZACUNEK jako grzeczność połączona z troską o uczucia i dobro drugiej osoby.

- grzeczność w słowach (grzeczne i niegrzeczne zwroty),

- grzeczność w gestach i zachowaniu,

- dbałość o dobro innych,

- zaspokajanie potrzeb innych osób,

- poszanowanie odmienności a tolerancja,

- dotrzymywanie słowa danego samemu sobie i innym,

- magiczne słowa i gesty.

 

2. UCZCIWOŚĆ jako mówienie i poszanowanie prawdy, rzetelności, nieprzywłaszczania sobie cudzej własności, stosowania zasady bezstronności i równości praw.

- prawdomówność i poszanowanie prawdy,

- nieprzywłaszczanie sobie cudzego mienia.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ jako rzetelne wypełnianie swoich obowiązków, dbania o dobro i zapobieganie złu, a także gotowości do ponoszenia konsekwencji własnych wyborów i zachowań.

- skutki braku odpowiedzialności,

- rzetelne wypełnianie swoich obowiązków.

 

4. ODWAGA jako podejmowanie trudnych, służących dobru decyzji oraz przeciwstawianiu się złu.

- podejmowanie nowych wyzwań (ze zwróceniem uwagi na konsekwencje),

- przyznawanie się do winy,

- pokonywanie nieśmiałości.

 

5. SAMODYSCYPLINA jako konsekwentne rozwijanie własnego potencjału, kształtowanie u siebie prawidłowych nawyków umożliwiających skuteczne, zgodne z wartościami działanie,

- planowanie,

- umiar.

 

6. POKOJOWOŚĆ jako unikanie przemocy i poszukiwanie rozwiązań uwzględniających interesy wszystkich zainteresowanych stron.

- przemoc jako nadużycie siły lub pozycji,

- rozwiązywanie konfliktów,

- radzenie sobie ze złością

- wybaczanie,

- pojedyncze słowa i gesty.

 

 

7. SPRAWIEDLIWOŚĆ jako uczciwość w ocenianiu i sądzeniu, przestrzegania zasady równości praw, poszanowania prawdy oraz prawości postępowania, czyli ludzkiej przyzwoitości, postępowania fair.

-  jednakowe prawa dla wszystkich,

- podejmowanie sprawiedliwych decyzji.

 

8. PRZYJAŹŃ I MIŁOŚĆ jako bliski związek między osobami, oparty na wzajemnej sympatii, życzliwości, szczerości, gotowości do pomocy oraz czerpaniu przyjemności z przebywania razem.

-  lojalność wobec przyjaciela,

- wierność,

- miłość jako uczucie do drugiej osoby, ale także jako więź emocjonalna z miejscem lub społecznością (patriotyzm).

 

9. PIĘKNO jako coś, co nas zachwyca i czyni nas lepszymi.

- różne rodzaje piękna,

- brzydki i piękny świat,

- piękne cechy,

- piękno fizyczne a piękno duchowe.

 

10. MĄDROŚĆ jako celowe przyczynianie się do dobra poprzez właściwe wybory.

- przejawy mądrości.

 

 

 

 

 

II. Sposób realizacji:

Nauczyciel wybiera literaturę pasującą do realizacji omawianych treści z uwzględnieniem wieku i zainteresowań dzieci.

 

III. Ewaluacja

- zapisy w dziennikach

- quiz dla dzieci

 

IV. Nadal projekt przewiduje wspieranie i rozwój czytelnictwa wśród przedszkolaków poprzez następujące działania

Harmonogram działań:

- codzienne czytanie dzieciom w grupach (przez nauczycieli, zaproszonych gości)

- zastosowanie bajki terapeutycznej jako metody na relaksację, odreagowanie napięcia (psycholog przedszkolny)

- wykorzystanie utworów literackich dla dzieci do ćwiczeń logopedycznych  w każdej grupie wiekowej (logopeda przedszkolny)

- organizacja kącika czytelniczo- relaksacyjnego (holl przedszkola na piętrze)

- kontynuowanie współpracy z Biblioteką Publiczną w Częstochowie Filia Nr 23

- nawiązanie współpracy z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną RODN "WOM" w Częstochowie: wyjazd na zajęcia biblioteczne

- udział w cyklicznych teatrzykach organizowanych przez firmy zewnętrzne na terenie placówki

- wyjazdy na spektakle teatralne

 

 

 

- przygotowanie  "Cudownych Jasełek" jako niespodzianki dla Babć i Dziadków

- zorganizowanie konkursu dla rodziców z aktywnym udziałem dzieci na temat "Moja książeczka" z własnym tekstem i ilustracjami. Umieszczenie książek w kąciku czytelniczym

- przygotowanie i udział w konkursie recytatorskim "Jesienne spotkania z poezją"

- "Mateuszek na zaczarowanej wyspie"- przygotowanie teatrzyku przez nauczycieli przedszkola jako niespodzianki z okazji Dnia Dziecka.

Przedsięwzięcie Edukacyjne

pt.: „W świecie książki”

realizowane w

Miejskim Przedszkolu Nr 31

w Częstochowie

w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

 

Opracowały:

Lidia Krotla

Katarzyna Muszka

Justyna Kapkowska

 

 

WSTĘP

   Współczesne badania zajmujące się problematyką rozwoju człowieka i wpływów różnych czynników na pierwsze lata jego życia, dowodzą, że wychowawcze możliwości literatury dla dzieci w stosunku do najmłodszych są większe niż wobec starszych jej odbiorców. Związane jest to z dużą skłonnością dzieci w tym wieku do naśladownictwa, identyfikowania się z postaciami literackimi, szybkim rozwojem mowy i myślenia, aktywnością poznawczą i zabawową, intensywnością w poznawaniu świata, wrażliwością emocjonalną.  

Czytane przez dorosłych książki powinny pobudzać dzieci do twórczej aktywności na różnych płaszczyznach: plastycznej, ruchowej, językowej.    Dzięki książce dziecko komunikuje się ze światem, zdobywa wiedzę, rozwija swoją wyobraźnię i pogłębia wrażliwość.
Książka jest także źródłem poznania samego siebie, wpływa – w niezaprzeczalny sposób - na rozwój osobowości dziecka. 

Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się jego nawyki, w tym również czytelnicze; warto więc wykorzystać ów moment, tym bardziej, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie, dostarczamy naszym pociechom całego bogactwa przeżyć. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo dziecka, jego wyobraźnię; książki rozszerzają świat jego uczuć i myśli.

Równie ważny dla dziecka oprócz czytania książek jest kontakt z żywym aktorem, który w formie inscenizacji wprowadza dzieci w świat bajek i baśni. Dziecko ma możliwość ocenienia postepowania bohaterów pozytywnych i negatywnych, wyciągania wniosków, rozpoznawania stanów emocjonalnych. Podczas oglądania spektakli  (w przedszkolu lub w teatrze) uczymy dzieci miłości do tego rodzaju sztuki, która na pewno pozostanie w późniejszych latach życia.

 

 

CELE OGÓLNE:
1. Wyrabianie w dziecku postawy czytelniczej.
2. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek.
2. Wyrabianie nawyku dbania o książki i szanowania ich.
3. Zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą.
4. Uwrażliwianie dzieci na piękno tekstu literackiego.
5. Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom- uświadomienie roli czytania w życiu dziecka.
6. Kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego.
7. Włączenie rodziców w życie przedszkola i zachęcenie rodziców do korzystania z biblioteki
8. Rozbudzanie wyobraźni i poszerzanie wiedzy o świecie.
9. Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
10.Budowanie więzi między rodzicem i dzieckiem.
11.Zapoznanie wychowanków z wybranymi utworami literatury dziecięcej.
12. Zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.
13. Przekazywania za pośrednictwem literatury wartości moralnych.
14. Uczenie nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów.
15. Przygotowanie dzieci do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

Działania całoroczne:

- Codzienne czytanie dzieciom przez nauczycieli o różnych porach dnia.

- Zaproszenie rodziców do głośnego czytania dzieciom we wszystkich grupach 

  wiekowych wg umówionych terminów.

- Zachęcenie rodziców do systematycznego czytania dzieciom w domu.

- Zaproszenie gości do czytania dzieciom w przedszkolu.

- Zachęcenie rodziców do korzystania z Biblioteki Miejskiej w SP Nr 30            

  Filia Kiedrzyn.

- Cykliczne spotkania z aktorami „Teatrów małych form” na terenie placówki.

- Korzystanie z kącika wymiany książki „Wędrująca książka”.

 

Październik:

- Nawiązanie kontaktu z filią Biblioteki Miejskiej w Kiedrzynie oraz Biblioteką

  WOM w Częstochowie.

- Poproszenie Pani Dyrektor o czytanie bajki.

- Wycieczka  (grupy starsze) do Ratusza na wystawę pt.: „Bajki

  Trzydziestolatków”.

 

Listopad:

- Słuchanie przez dzieci audiobooka „Pięciopsiaczki” czyta Wanda Chotomska z

  prawnuczką Zuzią.

- Zaproszenie do czytania w przedszkolu p. Annę Kucharczyk (członek Rady

  Rodziców).

- Organizacja Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego pt.: „Jesienne

  spotkania z poezją”.

 

- Wycieczka dzieci (grupy starsze) do biblioteki; poznanie przez dzieci pracy

  bibliotekarza oraz pomieszczeń biblioteki.

- Zbiórka książek wśród rodziców i zorganizowanie w holi przedszkola (góra)

  kącika wymiany książki.

 

Grudzień:

- Zaproszenie proboszcza parafii pw. Andrzeja Boboli do czytania dzieciom na

  terenie przedszkola.

- „Mikołajki z Mikołajem”- słuchanie fragmentu książki Rene Gościnnego o

  przygodach Mikołajka i jego kolegów, teatrzyk.

- Zapoznanie dzieci ze zwyczajami Bożego Narodzenia w różnych krajach na

  podstawie literatury.

 

Styczeń:

- „Dzień Babci i Dziadka”- zaproszenie babć i dziadków do czytania dzieciom w

  przedszkolu.

- „Zima z książką”- czytanie dzieciom przygód „Kaja i Gerdy”- czyli „Królowa

  Śniegu” H.Ch. Andersena; zorganizowanie konkursu plastycznego w

  przedszkolu pt.: „W świecie Królowej Śniegu” .

- Słuchanie audiobooka „Bajka do ucha”- czyta G. Kazdepke.

 

Luty:

- Przygotowanie prezentacji dla całego przedszkola postaci literackich patronów

  poszczególnych grup naszej placówki.

- Zaproszenie do czytania dzieciom Pań kucharek.

 

 

 

Marzec:

- Wyjazd dzieci do Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.

- Wycieczka dzieci (grupy młodsze) do biblioteki; poznanie pracy bibliotekarza

  oraz pomieszczeń bibliotecznych.

- Zaproszenie absolwentów naszego przedszkola do czytania młodszym                      

  kolegom ulubionych książek.

 

Kwiecień:

- 23IV Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - obejrzenie przez dzieci prezentacji multimedialnej pt.: „Jak powstaje książka”?

- Zaproszenie do czytania dzieciom katechetki p. Klaudii Godek.

- Wyjazd do Biblioteki WOM w Częstochowie.

 

Maj:

- Współorganizacja z Biblioteką w Kiedrzynie konkursu plastycznego pt.:

  „Mama w oczach dziecka”.

- Organizacja na terenie placówki quizu pt.: „Przedszkolak czytelnikiem”.

 

Czerwiec:

- „Dorośli- dzieciom”- teatrzyk „niespodzianka” w wykonaniu personelu

  naszego przedszkola dla dzieci z okazji ich święta.

- „Ulubione baśnie- bajeczki”- zorganizowanie wystawy prac plastycznych

  dotyczących realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

 

 

EWALUACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNEGO

- Raport z przeprowadzonego przedsięwzięcia edukacyjnego

- Kronika przedsięwzięcia edukacyjnego na stronie internetowej przedszkola

- Wystawa prac plastycznych dzieci wykonanych w ramach przedsięwzięcia

- Ocena zaangażowania dzieci i rodziców w przedsięwzięcie

- Dzienniki zajęć

- Rozmowy z dziećmi i rodzicami na temat przedsięwzięcia.

LEKCJA BIBLIOTECZNA

LEKCJA BIBLIOTECZNA

ABSOLWENCI CZYTAJĄ DZIECIOM

ABSOLWENCI CZYTAJĄ DZIECIOM

PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI

PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI

WIZYTA W BIBLIOTECE

WIZYTA W BIBLIOTECE

WYSTAWA "BAJKI 30- LATKÓW"

WYSTAWA

WSPÓLNE CZYTANIE

WSPÓLNE CZYTANIE

Kalendarium

Listopad 2019
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Pogoda

Zegar

Imieniny